حدیث

امام علی(ع):نه زندگی آن قدرشیرین است ونه مرگ آن قدرترسناک است پای      برشرافت خودگذار.

حضرت پیامبر(ص):به عیادت بیماربرویدکه شمارابه آخرت بیندازد.

حضرت پیامبر(ص):بهترین کاردرنزدخداوندنگه داری زبان است.

/ 0 نظر / 9 بازدید