حدیث

امام علی(ع):سه چیزمحبت می آورد.

امام هادی(ع):جاهل اثیرزبان خویش است.

حضرت محمد(ص):خداوندچیزی رادوست داردکه درآن شتاب کنند.

امام علی(ع):هرکس دچارفقرشودبه چهارخصلت گرفتارآید.

1-ضعف دریقین  2-سستی دردین  3-نقصان درعقل  4-کم حیایی درچهره.

امام جعفرصادق (ع):به یکدیگرارمغان بفرستیدتادوست یکدیگرباشید.

امام علی(ع):چهارچیزموجب پاداش الهی وبهشت است.

1-نگاه به چهره پدرومادر  2-نگاه به قرآن  3-نگاه به دریا  4-نگاه به چهره مومنین.

امام حسین(ع):تیزترین چشم آن است که خوبی هاراببیند.

امام حسن مجتبی(ع):به خوبی معاشرت کردن با مردم کمال عقل است.

امام محمدباقر(ع):طلاباآتش گداخته وناب می گرددومومن با گرفتاری.

امام حسن عسکری(ع):عصبانیت کلیدهرکاربدی است.

امام علی(ع):دوست خوب درزمان سختی آشکارمی شود.

/ 1 نظر / 4 بازدید
حکم آبادی

سخنان آموزنده ای از بزرگان نوشته ای . امیدوارم با انجام آنها به مدارج بالای علمی دست یابی . دوستدار شما y.r-h