جک

یه روزچندتافرددریک خودرونشسته بودندیکی ازآن هادرگوش راننده حرف می زددیگران پرسیدندبه تو چه گفت :راننده گفت:میگه که هی ماشین راچپ کن باهم بخندیم

/ 0 نظر / 8 بازدید